Mobning-Handleplan

Mobning - handleplan for Harreslev Danske Skole

 

Definition på mobning:

Mobning (fra engelsk mobbing, afledt af mob "pøbel, gruppe") er en gruppes/enkeltpersons længerevarende systematiske drillerier og følelsesmæssige overgreb på en person, som oftest i skolen eller på arbejdspladsen.

 

Skolen har en nul-tolerance politik over for mobning, som den er defineret ovenfor.

 

Slogan: "Ser du nogen mobbe - så bed dem stoppe"

 

Forebyggende indsatser i klasserne

 

Ledetråden igennem hele skoleforløbet skal være tolerance over for andre. Senere i forløbet vil det være relevant at der udarbejdes samværsregler, som eleverne selv er med til at lave for at de oplever et medejerskab.

Samværsreglerne skal være ophængte i klassen, og forældrene skal kende til dem. Overtrædes reglerne, skal det have konsekvenser. Klasselæreren er omdrejningspunktet.

 

Klasseforældrerådets opgaver(se i øvrigt regler for klasseforældreråd)

 

-          At tage initiativer til sociale arrangementer med henblik på trivsel i klassen og i forældregruppen.

-          At være positiv medspiller i løsningen af klassens udfordringer, og medvirke til at forebygge konfliktsituationer.

-          Der evalueres løbende på klassens trivsel.

 

Mistanke om mobning

 

Når minimum to lærere er enige om, at en bestemt elev eller flere elevers drillerier er ved at udarte til mobning, så skrides der ind. I første omgang i form af en dialog. Bekræftes mistanken, orienteres forældrene.

 

Samtidig kontaktes offeret, som dels orienteres om, at der nu gribes ind, og at den pågældende skal have mulighed for hjælp. Afhængig af graden hhv. offerets eget ønske, kontaktes hjemmet.

 

Har forældrene mistanke om mobning, kontaktes klasselæreren, hvorefter denne indleder en undersøgelse.

 

Hvis der er tale om mobning, sker følgende

 

 

Forældrene til både offer og mobber/mobbere orienteres mundende ud i et mæglingsforsøg med klasselæreren og/eller andre implicerede lærere som mediatorer.

 

Mobberen/mobberne kommer til en samtale med klasselæreren samt en anden lærer fra klasseteamet.

Klaselæreren orienterer hjemmet/hjemmene om, hvordan HDS tackler problemer af denne karakter.

Der samles op på samtalen senest 14 dage senere. Klasselæreren orienterer igen hjemmet/hjemmene.

 

….fortsætter mobningen….

 

Skoleinspektøren tager en samtale med eleven/eleverne. I mødet deltager klasselæreren og den anden lærer, der var med til første samtale. Skoleinspektøren informerer hjemmet/hjemmene.

 

Der samles op på mødet senest 14 dage senere. Skoleinspektøren informerer hjemmet/hjemmene.

 

….fortsætter mobningen….

 

Klasselæreren og skoleinspektøren indkalder forældrene og eleven/eleverne til møde på skolen. Her beskrives elevens/elevernes handlinger og konsekvenser af denne.

Konsekvenserne vil være:

-          Hjemsendelse fra undervisningen i helt op til en uge af gangen

-          Overflytning til parallelklasse (såfremt eksisterende)

-          Indstilling om overflytning til anden skole

 

….fortsætter mobningen….

 

Eleven/eleverne indstilles til overflytning uden yderligere varsel.

Hjemmet/hjemmene orienteres skriftligt af skoleinspektøren.

 

Vigtigt!

Under hele forløbet vurderes om og i givet fald hvornår, PPR skal inddrages.

Under hele forløbet orienteres klassen om, "hvad der sker".

Forældrene til begge parter opfordres til at være åbne omkring situationen, så andre forældre måske også kan løsne op for situationen.

 

 

 

Vedtaget enstemmigt på samarbejdsrådsmødet d. 04.06.2018

 

Velkommen til skolens hjemmeside